Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Set-Up ’65 bouwt verder aan een toekomstbestendige club

dinsdag 17 oktober 2023

Tijdens een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65 kwam duidelijk aan het licht dat het bestuur en de diverse commissies verder werken aan een toekomstbestendige club. Voorzitter Matthijs Bult opende de vergadering met een hamerslag en ruim twee uur later sloot hij met een forse tik de bijeenkomst. In die tussentijd is er veel besproken en ontstonden er goede discussies tussen bestuur en leden. Naast het praten over het toekomstbestendig beleid werd er ook aandacht besteed aan leden, die iets te vieren hebben. Hans Oonk en Karin Kamphuis werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap, Riki Oude Vrielink, Annelies Heerink, Mieke Lohuis en Henk Huzen zijn 40 jaar lid, terwijl Ria Eertman-Hesselink de kroon spande met haar 50-jarig lidmaatschap. De Jan Wiggertrofee werd uitgereikt aan Karin Velers, die zich de afgelopen seizoenen erg heeft ingezet als lid van de Technische Commissie. Sanny Kemna en Tonny Oude Hengel werden benoemd tot Lid van Verdienste. Binnen het bestuur namen Lieke Steggink en Demi Weustink afscheid als secretariaatsduo. Hun taak wordt overgenomen door Caroline Veelers.


“Een vereniging om trots op te zijn”
Het bestuur heeft zeker een aantal speerpunten waar in het komende seizoen aandacht aan wordt besteed. De privatisering van de sporthal is door een commissie afgeraden. Wel moet er wat gedaan worden aan deze sportaccommodatie. Daartoe zijn er verschillende gesprekken geweest met vertegenwoordigers van de gemeente. Vincent Maaswinkel leidt de Set-Up ’65 commissie en in ieder geval gaat deze commissie er voor om de entree en de kleedkamers te renoveren. Ook hier klinkt het woord toekomstbestendig. Dat geldt ook zeker voor de Technische Commissie, die bestaat uit Jantine Nollen en Karin Velers, maar inmiddels een werkbare structuur heeft gecreëerd. De organisatie is in ‘hapklare brokken’ verdeeld, waardoor de werkzaamheden niet op vier, maar door meerdere schouders gedragen worden. “Er ligt veel werk en we zullen het vast niet voor iedereen goed doen. We gaan echter voor de kansen en uitdagingen, die er zeker zijn om iedereen met veel plezier te laten volleyballen. We hebben de veelomvattende taken binnen de TC verdeeld in kleine stukjes, coördinatoren gevonden, waardoor het voor ons en voor hen behapbaar is,” vertelt Jantine Nollen, mede namens Karin Velers. ”We zijn met beleid bezig om tactiek en techniek op één lijn te krijgen binnen onze competitieteams. Daarvoor zijn er trainersbijeenkomsten. Op deze wijze rollen we de Technische Commissie verder uit. We beseffen dat dingen beter kunnen en leren van datgene wat niet goed gegaan is. Maar we merken dat het enthousiasme groot is onder onze leden, de trainers en ook zeker de ouders. Een volgende stap is om alles wat we in gang zetten te borgen voor de komende jaren. We willen ook graag aandacht schenken aan onze BE-groep. De beide trainers zijn helaas langdurig uitgeschakeld. Hoe mooi zou het zijn als anderen zich opwerpen om deze dankbare taak over te willen nemen.”

Veel elan in Jeugdbestuur
Er is veel reuring binnen de jeugdafdeling. Vorig jaar is de Sportspeeltuin opgestart en dat is een succesvol initiatief gebleken. Het is voor kinderen uit de groepen 1 en 2 bedoeld om een uurtje lekker te sporten en dus rennen, gooien, hollen, glijden en zwaaien. Inmiddels zijn er zo’n 16 jongens en meisjes actief op de vrijdagmiddag tussen 13.00 uur en 14.00 uur. Ook een succes is de zondag trainingsgroep. Inmiddels zijn daar 37 jeugdleden actief onder deskundige leiding van ervaren trainers. Niet alleen leden van Set-Up ’65 trainen mee, maar ook van omliggende volleybalverenigingen. Het jeugdbestuur organiseert een vaste ouderavond en ook de clinics ‘Train de trainer’. Er komt dit jaar een kamp voor de jongste jeugd. Verder zal er meer aandacht geschonken worden aan de ABC-jeugd om de motivatie binnen deze categorie te continueren. Ook het Jeugdbestuur kan nieuwe handen gebruiken, die deel willen uitmaken van een enthousiaste commissie.

Aandacht voor alle commissies
Op deze wijze kregen alle commissies hun aandacht. De sponsorcommissie is blij met het verlengen van de contracten met de drie hoofdsponsors Lammerink Installatiegroep, Heisterkamp Autolease en FYON. De communicatiecommissie kent de nodige nieuwe aanwas en moet nog een weg vinden binnen de club. Daarnaast wordt er ook een beroep gedaan op de leden om informatie door te geven en deze niet alleen op een eigen facebook of in de groepsapp te houden. De kledingcommissie is ook bijzonder actief en verstrekt binnenkort jasjes aan de (jeugd)leden. De wedstrijdcommissie vraagt met klem om zo min mogelijk wedstrijdwijzigingen aan te vragen. Dat levert heel veel rompslomp op. Een aloude ergernis is het omgaan met volleyballen. Jaarlijks wordt een beroep gedaan op de teams om daar echt verantwoordelijk voor te zijn en direct na de wedstrijd te zorgen dat alle, door de club beschikbaar gestelde ballen, in de volleybaltas komen. In de ‘oude’ zaal komen dit seizoen nieuwe vloerpotten en dus komen er ook goede palen en netten voor de CMV-jeugd, die daar hun thuiswedstrijden spelen. De Recreatiecommissie heeft een mooie verjonging ondergaan en is een bloeiende tak en door het instromen van de jeugd weer toekomstbestendig. In 2024 bestaat de Trimcompetitie, waaraan ook Set-Up ’65 teams deelnemen, 50 jaar. Reden voor een feestje.

Ledenadministratie
Marianne ten Oever voert de ledenadministratie uit en liet weten tevreden te zijn over het stabiel blijven van het ledenbestand. Zeker bij de CMV is er een duidelijke toename te zien van het aantal leden en dat is een prima basis. Ze waarschuwt wel dat ruim 100 niet volleyballende leden vrijwilligerstaken uitvoeren. Dat staat niet in verhouding met de vrijwilligers, die wel volleyballen. Om het allemaal draaiende te houden zou een evenwichtiger verdeling beter zijn.

Vertrouwenspersoon en een veilig sportklimaat
Kitty Leussink, vertrouwenspersoon binnen de club, riep op om sportief met elkaar om te gaan. Ze gaf daarbij enkele voorbeelden dat je ook wel eens voor de tegenpartij mag klappen als die een goede actie hebben. Ook binnen het team is het van belang dat je veilig en vertrouwd naar de sporthal kunt gaan om te trainen en je wedstrijd te spelen. Mocht dat structureel niet lukken dan is het van belang om de vertrouwenspersoon in te lichten en een gesprek aan te gaan. Duidelijk is dat Set-Up ’65 voor alle leden een veilige omgeving wil creëren om te kunnen sporten.

Jaarcijfers
Een heel belangrijk item tijdens iedere Algemene Ledenvergadering zijn de jaarcijfers, want daaruit is af te leiden hoe de vereniging er financieel voor staat. Penningmeester Ronald Leussink heeft het vorige jaar de diverse posten voorzichtig ingecalculeerd met een bescheiden positief resultaat. Uit de werkelijke cijfers blijkt dat in het afgelopen seizoen de vereniging financieel goed heeft gedraaid. Ook de kascontrolecommissie, bestaande uit Jantine Nollen en Pim Bank, is erg tevreden over de accurate financiële huishouding van de penningmeester. Daarna verleent de vergadering decharge aan het bestuur. Marleen van Benthem treedt toe tot de kascommissie. Ook de cijfers voor het komende jaar laten weer een positief beeld zien. Daarbij moet aangetekend worden dat de kosten voor de grondige renovatie van de kantine voor een deel uit de reserves worden betaald.

Toekomstbestendig ja!
Met een positief gevoel sluit voorzitter Matthijs Bult de vergadering. Regelmatig klonk er applaus uit de zaal en dat zegt veel en genoeg over de betrokkenheid van de aanwezige leden. Irma Eissink als erelid bedankte het bestuur voor de inzet in het afgelopen jaar en constateerde een duidelijke positieve lijn in het beleid. Toekomstbestendig dus!!