Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65

Vertrouwenscontactpersoon

Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65 wil niet alleen een sportieve en gezellige zijn, we willen ook een “veilige” vereniging zijn. Dat betekent dat we van leden, trainers, coaches, ouders en supporters vragen een positieve bijdrage te leveren aan een veilig klimaat en goede omgangsvormen. Dit klinkt vrijblijvender dan het is. Het Bestuur van Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65 neemt incidenten die gepaard gaan met verbaal en fysiek geweld, pestgedrag of seksuele intimidatie uiterst serieus.

Daarom heeft de vereniging gekozen voor het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon. De Vertrouwenscontactpersoon kan worden ingeschakeld bij één van de volgende onderwerpen, indien dit een relatie heeft met volleybalvereniging Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65.

Agressie / geweld (verbaal of non-verbaal):

Onder agressie en geweld wordt verstaan: voorvallen waarbij een lid psychisch en/of fysiek wordt lastiggevallen, gemanipuleerd, bedreigd of aangevallen.

Intimidatie / seksuele intimidatie (ongewenste intimiteiten):

Op het werk, op school, in de kroeg, intimidatie / seksuele intimidatie (of ongewenste intimiteiten) kan overal voorkomen. Dus ook bij de volleybalvereniging. Onder intimidatie / seksuele intimidatie wordt gedrag verstaan dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen (verbaal), gebaren (non-verbaal) of fysiek (aanrakingen). Van een vervelend grapje tot aanranding en alles wat daar tussen zit. Intimidatie / Seksuele intimidatie kan bijvoorbeeld voorkomen tussen volwassen sporters, maar ook tussen volwassenen en kinderen of tussen begeleider en sporter.

Wie is de Vertrouwenscontactpersoon?

De Vertrouwenscontactpersoon van Lammerink Installatiegroep Set-Up ’65 is Kitty Leussink. Zij woont aan de Haar 5 te Ootmarsum en is telefonisch bereikbaar via 06 – 13 34 50 59.

Taken en bevoegdheden van de Vertrouwenscontactpersoon:

Taken:

 • Eerste emotionele opvang, begeleiding en ondersteuning van degene met de klacht;
 • Het onderzoek of verhelderen van de klacht;
 • Begeleiding en/of ondersteuning bij eventuele indiening van een klacht.
 • Zorg en eventuele nazorg bij afhandeling van een klacht;
 • Zonodig doorverwijzen naar hulpverleners;
 • De Vertrouwenscontactpersoon rapporteert één keer per jaar aan het Bestuur over het aantal klachten dat is binnengekomen. De inhoud van de klachten komt daarbij niet ter sprake.

Bevoegdheden:

 • Het instellen van een onderzoek naar het vermoeden van (het vóórkomen van) onder 1 en 2 genoemde onderwerpen op grond van een klacht, dan wel uit eigen waarneming;
 • Het bijstaan en adviseren van degene met de klacht, zonder dat de Vertrouwenscontactpersoon daarvoor toestemming behoeft van derden;
 • Het desgewenst bijstaan van degene met een klacht bij het indienen en behandelen ervan bij het Bestuur of anderszins (politie);
 • Het (anoniem) doorspelen van verkregen informatie naar het Bestuur. Van de bovenstaande bevoegdheden maakt de Vertrouwenscontactpersoon slechts gebruik met uitdrukkelijke toestemming van de klager;
 • Het op eigen initiatief interne en externe deskundigen kunnen raadplegen, bv personen of instellingen die zich bezig houden met de problematiek van de ongewenste intimiteiten.

Om ongewenste omgangsvormen te voorkomen zal de vereniging zich conformeren aan de gedragsregels opgesteld door het NOC*NSF.

In de folder “Gedragsregels” NOC*NSF staan deze regels uitgebreid beschreven. Deze wordt ook jaarlijks uitgereikt kaderleden, (jeugd)trainers, coaches etc.