Volleybalvereniging Springendal Set-Up'65

Jan Eertman en René Bosch ereleden Springendal Set-Up ‘65

ALV SetUP65 291018 (34)

Op de prima bezochte Algemene Jaarvergadering van Springendal Set-Up ’65 zijn Jan Eertman en René Bosch benoemd tot erelid van de volleybalclub. Lieke Bruns en Henk Huzen kregen de titel Lid van Verdienste. Elise Moleman en Richard Heerink werden gehuldigd voor hun 25-jarig lidmaatschap, terwijl Tonnie Bossink in het zonnetje werd gezet vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap.  Het bestuur reikte dit jaar de Jan Wigger trofee uit aan de gehele Technische Commissie. Binnen het Hoofdbestuur nam Peter Spit afscheid als penningmeester. Ronald Leussink werd zijn opvolger. Tevens trad Esmee Huzen toe tot het Hoofdbestuur. Het betekent dat er een voltallig bestuur zit met een aantal jonge gezichten, die de verantwoordelijkheid op zich nemen en uitstralen om hun  bestuurstaak met veel elan uit te voeren.

Veel waardering
Voorzitter René van Kuilenburg sprak zijn grote waardering uit naar de ereleden Jan Eertman en René Bosch. “Jan is iemand, die liever niet in de belangstelling staat, maar wat hij samen met zijn vrouw Ria voor de vereniging doet, is onbeschrijflijk. Er gaat geen zaterdag voorbij of Jan staat wel op de bok en is daarnaast ook nog eens met zijn vrouw de motor van het hele wedstrijdgebeuren. Het doet mij dan ook echt genoegen om de vergadering te vragen in te stemmen met ons voorstel om jou tot erelid te benoemen van Springendal Set-Up ’65.” Met een hartstochtelijk applaus werd dot voorstel door de aanwezige leden bekrachtigd. Datzelfde applaus ontving ook René Bosch, die vorig jaar afscheid nam als voorzitter. “René, jij hebt de laatste jaren van je voorzitterschap, samen met je bestuursleden een moeilijke periode gekend. Maar jij stelde het belang van de vereniging altijd voorop en liet deze nooit in de steek. Eigenlijk wilden we je benoemen tot erevoorzitter, maar die titel bestaat niet. Daarom wil ik de vergadering vragen jou tot erelid te benoemen en als officieus tintje toch de titel erevoorzitter mee te geven,” benadrukt de huidige voorzitter de inzet, die René Bosch in al die jaren als voorzitter van de club heeft getoond en uitgedragen.
Lieke Bruns werd door van Kuilenburg gekarakteriseerd als een duizendpoot, die in alle geledingen haar sporen heeft verdiend. “Jij hebt al ontzettend veel voor de club gedaan en bent een voorbeeld voor velen. Daarnaast ben je optimistisch ingesteld en weet je vaak de boel weer bij elkaar te rapen om er de schouders onder te zetten. Als bestuur hopen we jou nog vele jaren op deze wijze te mogen meemaken, want een club heeft dergelijke personen heel hard nodig. Bedankt voor je inzet en gefeliciteerd met je titel Lid van Verdienste,” aldus de voorzitter. Ook voor Henk Huzen, tevens benoemd tot Lid van Verdienste, waarderende woorden. “Jij bent iemand, die altijd klaar staat en als er wat is spring je er bovenop. Geen woorden maar daden en dat waarderen we erg in jou. Ook als we je nodig hebben is een belletje voldoende en je staat binnen de kortste keren voor de deur van de sporthal. Tevens breng je gezelligheid mee en hoort de club bij jou, zoals jij bij onze club hoort,” geeft van Kuilenburg zijn waardering aan deze clubman.
Respect en dankbaarheid was er voor de leden van de Technische Commissie. “De commissie kent sinds vorig jaar nieuwe gezichten en ik weet hoe hard jullie gewerkt hebben om alles voor elkaar te krijgen. De indeling, de zaaluren en de selectie. Vaak een ondankbare taak, maar jullie stonden achter de genomen besluiten, maar luisterden ook goed naar de argumenten om het soms toch wat anders te doen. Jullie voorzitter Dennis Kokkelink stopt er mee, maar in de persoon van Gerrit Wolberink hebben we een kundig opvolger gevonden. Niet iemand, die uit de volleybalwereld komt, maar wel iemand met visie, die de lijnen uit kan zetten. Wij zijn erg blij met jullie, maar ook heel erg verheugd dat jullie na een aantal gesprekken een goed gevoel hebben bij Gerrit, waardoor we in wederzijds vertrouwen ook deze belangrijke positie hebben kunnen invullen,” laat de voorzitter weten.  “Voor al jullie werk leek het ons als bestuur gepast om aan jullie de Jan Wigger trofee uit te reiken. Het is jullie van harte gegund en een waardering voor jullie geweldige inzet.”

Levendige vergadering in een open sfeer
Voorzitter René van Kuilenburg toonde zich blij met de grote opkomst. Voor hij begon met de agenda liet de preses weten blij te zijn met de huidige gang van zaken, maar plaatste ook een aantal kanttekeningen. “We zijn op de goede weg. Als bestuur hebben we het ontzettend druk gehad met belangrijke, urgente zaken en nog niet met beleidspunten of het creëren van een visie. Er moest veel geregeld worden en dat had met alla geledingen en kaderfuncties binnen de club te maken. Inmiddels hebben we steeds meer vacatures kunnen invullen en zoals het nu lijkt denken wij als bestuur voor de kerst 99%  van de kaderfuncties ingevuld te hebben. “
Vervolgens werd de agenda afgewerkt en kwamen de jaarverslagen van de besturen en commissies en de penningmeester aan de orde.  Peter Spit belichtte voor de laatste keer de financiële cijfers. Positieve uitschieters is de toename in sponsoring dankzij de businessclub Smash onder leiding van Michel Luft. Daarnaast is er een bijdrage gekomen van de SSO, die zichzelf heeft opgeheven. De penningmeester sloot de jaarcijfers af met een klein batig saldo. De kascommissie, Frank Leussink en Monique Hesselink, waren zeer tevreden over de wijze, waarop Peter Spit de financiën van de club heeft beheerd. Zij lieten nog wel een kanttekening horen. “Als leken in de financiën is het haast ondoenlijk om in een kascommissie zitting te nemen. Wij roepen dan ook op om een derde persoon er bij te halen, die ingevoerd is in de wereld van de financiën, begrotingen, belastingen en noem maar op. Dat neemt niet weg dat we alles mochten inkijken, terwijl onze vragen op een heldere wijze werden beantwoord. Heel veel complimenten voor de penningmeester.” Ook voorzitter René van Kuilenburg complimenteerde de scheidende penningmeester voor de professionele wijze, waarop hij met de centen is omgegaan. Gesprekken met onder meer  gemeente, leveranciers kantine leverden vaak discussies op, maar dat vond allemaal plaats in het belang van de volleybalvereniging.  “Wij zijn jou veel dank verschuldigd als penningmeester, maar ook als een betrokken ouder. Je was vaak nadrukkelijk aanwezig. Daar bleef het niet bij, want met argumenten wist je veel duidelijkheid te verschaffen en kunnen we als club met een solide begroting de komende jaren verder gaan. Peter heel erg bedankt en we maken nog een lijstje, zodat we je nog regelmatig in de sporthal terugzien,” lacht voorzitter van Kuilenburg.
Ronald Leussink, als nieuwe penningmeester, en Esmee Huzen werden tot nieuwe bestuursleden benoemd. Ronald gaf uitleg waarom hij deze functie wilde aanvaarden. “Ik ben een echte clubman met veel passie. Ik werk vanuit respect en vertrouwen, eerlijkheid en transparantie en ik hoop dat dat wederzijds mag zijn. Ik heb er veel zin in om samen met mijn nieuwe bestuursleden Springendal Set-Up ’65 een mooie toekomst te geven en waar iedereen een plek mag vinden.”
De betrokkenheid van de leden werd wel duidelijk gemaakt tijdens de rondvraag. De nodige vragen, aanvullingen en adviezen werden naar voren gebracht. Het bestuur kon in de meeste gevallen een helder antwoord geven en lukte dat niet dan werd het meegenomen in de komende vergadering.
De Algemene Ledenvergadering kende daardoor een levendig en open verloop, waarop na afloop met veel tevredenheid werd teruggekeken.

Tagged

Sponsoroverzicht

Webshop Springendal Set-Up ’65

Standen Nevobo teams

go-yellow

Facebookpagina

Volg Set-Up ’65 via:

Hoofdsponsor

Subsponsors